Angličtina

Obecné informace

Dvousemestrální kurz anglického jazyka s dotací dvou vyučovacích hodin týdně (100 minut v rámci jednoho bloku) seznámí studenty se základy odborné slovní zásoby, umožní jim pracovat s anglicky psanými i mluvenými zdroji, které se vztahují k jejich oboru, a v neposlední řadě poskytne prostor pro nácvik komunikace v situacích, které jsou charakteristické pro výkon jejich povolání a působení v odborných či akademických kruzích. Výuka anglického jazyka je na LF povinná ve všech studijních programech s výjimkou navazujících magisterských oborů, kde si studenti mohou angličtinu vybrat jako volitelný předmět.

Úspěšné ukončení předmětu předpokládá minimální vstupní úroveň B1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

informace o výuce angličtiny na webu LF

Informace o předmětech

Anglický jazyk pro bakalářské obory (I+II)

První semestr se tematicky zaměřuje především na jednotlivé tělní systémy z hlediska jejich patologie, anatomie a fyziologie, avšak kromě toho zahrnuje také příběhy pacientů a výpovědi ošetřujících zdravotníků. Druhý semestr se zabývá vlastní péčí o pacienta (v rámci nemocniční a přednemocniční péče apod.) a komunikací s různými typy pacientů (dětský nebo geriatrický pacient apod.). Pozornost je věnována rovněž komunikaci mezi zdravotnickým personálem. Z jazykového hlediska je těžištěm kurzu rozvoj slovní zásoby charakteristické pro zdravotnické obory, a to s důrazem na její kontextové zapojení (kolokace, ustálená slovní spojení, idiomatické výrazy).

Důležitým prvkem výuky v druhém semestru jsou studentské prezentace, v jejichž rámci studenti zprostředkují svým kolegům informace o vybraných tématech ze svého oboru. Kromě nácviku prezentačních dovedností zde tedy dochází i k rozšíření vědomostního základu celé seminární skupiny, a to nejen z věcného, ale i z jazykového hlediska (přehled slovní zásoby k danému tématu).

Kurz je v prvním semestru ukončen písemným zápočtovým testem a psaným žánrem, tzv. reflektivním psaním. V druhém semestru je celkové hodnocení komplexnější, protože zahrnuje prezentaci, zkouškový test a ústní zkoušku. Předpokladem úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast v hodinách a plnění úkolů v průběhu semestru.

Studijní materiál: English for Healthcare in Bachelor Programmes, autorky: V. Dvořáčková, J. Klapilová.
Materiál je aktualizován pro každý akademický rok a zveřejněn v elektronické formě v Informačním systému MU.

Angličtina pro magisterské obory (I+II)

Základem kurzu anglického jazyka pro obory Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Embryolog jsou tematické okruhy, které se vztahují k vybraným oborům klinické praxe (kardiologie, ortopedie, neurologie apod.). Studenti se zde seznámí se slovní zásobou charakteristickou pro jednotlivé obory, a to zejména z hlediska jejího kontextového zapojení (kolokace, ustálená slovní spojení, idiomatické výrazy). Ačkoli si předmět nemůže klást za cíl ucelenou prezentaci klinického, resp. anatomického názvosloví, věnuje pozornost také slovotvorným jevům charakteristickým pro lékařskou terminologii, která vychází z řecko-latinského základu, a anglické výslovnosti těchto výrazů. Vedle klinických oborů se kurz věnuje tématům bezprostředně spjatým se studiem medicíny (zvládání studijní zátěže, pitvy apod.) a s výkonem lékařského povolání (syndrom vyhoření ve zdravotnictví, bezpečnost pacientů ve zdravotnických zařízeních).

Studenti se během kurzu seznámí se základy komunikace s pacientem, resp. komunikace zaměřené na osobnost pacienta (patient-centered communication), a to v různých situacích a s různými typy pacientů. Jako příklad lze uvést odebírání anamnézy, sdělování diagnózy (tak, aby pacient porozuměl své nemoci a následnému léčebnému procesu) nebo komunikace s psychiatrickým pacientem.

Pokud jde o rozvoj akademických dovedností, důležitým prvkem výuky v druhém semestru jsou studentské prezentace, kdy studenti dostávají možnost zprostředkovat svým kolegům základní informace o tématu, které si sami zvolí. Kromě nácviku prezentačních dovedností a následné diskuse zde tedy dochází i k rozšíření vědomostního základu celé seminární skupiny. Studenti se rovněž seznámí s žánrem tzv. letter of referral (ekvivalent žádanky o odborné vyšetření), který je příkladem formální psané lékařské komunikace. Pozornost je rovněž věnována vybraným jevům akademického jazyka. 

Kurz je v prvním semestru ukončen písemným zápočtovým testem a psaným žánrem, tzv. letter of referral. V druhém semestru je celkové hodnocení komplexnější, protože zahrnuje prezentaci, zkouškový test a ústní zkoušku. Předpokladem úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast v hodinách a plnění úkolů v průběhu semestru.

Studijní materiál: English for Medics and Dentists, autorky: V. Dvořáčková, J. Klapilová.
Materiál je aktualizován pro každý akademický rok a zveřejněn v elektronické formě v Informačním systému MU.

Vyučované předměty

PODZIMNÍ SEMESTR

Bakalářské prezenční obory

Český program 
Fyzioterapie
BFAJ0121 Angličtina I

Dentální hygiena, Dentální hygienistka
BHAJ0121 Angličtina I

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Zdravotní laborant 
BLAN0321 I

Optika a optometrie
BOAJ0121 Angličtina I

Porodní asistence
BPAJ0121 Angličtina I

Radiologická asistence
BRAJ0121 Angličtina I

Všeobecné ošetřovatelství
BSAJ0121 Angličtina I

Ortoptika
BTAJ0121 Angličtina I

Nutriční terapeut, Nutriční terapie
BVAJ0121 Angličtina I

Zdravotnické záchranářství, Zdravotnický záchranář
BZAJ0121
Angličtina I

Magisterské prezenční obory

Český program
Všeobecné lékařství
VLAJ0121 Angličtina I

Zubní lékařství
ZLAJ0121 Angličtina I

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog
EMAJ0121c Angličtina I

Doktorské obory

Český i anglický program
DSAJz01 Angličtina pro doktorské studenty

Přípravný kurz pro studenty anglického programu
FPAJ01 English language – Foundation programme

JARNÍ SEMESTR

Bakalářské prezenční obory

Český program
Fyzioterapie
BFAJ0222 Angličtina II

Dentální hygiena, Dentální hygienistka
BHAJ0222 Angličtina II

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Zdravotní laborant 
BLAN0422 Angličtina II

Optika a optometrie
BOAJ0222 Angličtina II

Porodní asistence
BPAJ0222 Angličtina II

Radiologická asistence
BRAJ0222 Angličtina II

Všeobecné ošetřovatelství
BSAJ0222 Angličtina II

Ortoptika
BTAJ0222 Angličtina II

Nutriční terapeut, Nutriční terapie
BVAJ0222 Angličtina II

Zdravotnické záchranářství, Zdravotnický záchranář
BZAJ0222 Angličtina II

Magisterské prezenční obory

Český program
Všeobecné lékařství
VLAJ0222 Angličtina II

Zubní lékařství
ZLAJ0222 Angličtina II

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog
EMAJ0222c Angličtina II

Doktorské obory

Český i anglický program
DSAJz01 Angličtina pro doktorské studenty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info