Čeština pro cizince

Obecné informace

Cílem výuky předmětu Čeština pro cizince je naučit studenty komunikovat s pacienty v češtině na takové úrovni, aby se obešli bez asistence anglicky mluvících lékařů či tlumočníků a dokázali samostatně sestavit pacientovu anamnézu v praktické výuce.

Výuka je realizována v rámci oborů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Fyzioterapie.

Informace o výuce

Výuka předmětu Čeština pro cizince je rozložena do osmi semestrů, nepředpokládá se žádná předchozí znalost jazyka.

První dva semestry výuky (1. ročník) jsou zaměřeny na všeobecný jazyk a základní gramatiku (akuzativ, flexe sloves) a soustředí se na komunikaci v běžných každodenních situacích. Koncem druhého semestru si studenti osvojují základní lékařské lexikum (lidské tělo a příznaky nemocí). Hodinová dotace činí tři vyučovací hodiny týdně.

Ve třetím a čtvrtém semestru (2. ročník) se soustavně pracuje na rozšiřování jak lékařské slovní zásoby (nemoci, bolest, instrukce, ošetřovatelství), tak všeobecného a gramatického minima.

Od pátého semestru dále (3. a 4. ročník) se těžiště výuky přesouvá na odbornou terminologii (odebírání pacientovy anamnézy osobní, rodinné, sociální atd.) a dalších subanamnéz (kardiologické, pohybového ústrojí atd.).

Od třetího do osmého semestru činí hodinová dotace dvě vyučovací hodiny týdně; proto se klade velký důraz na systematickou domácí přípravu (e-learning, samostudium).

 

Kurz je vždy v podzimním semestru ukončen písemným zápočtovým testem. Jarní semestr je ukončen zkouškou (ve 3. ročníku kolokviem). Závěrečná zkouška (ve 3. ročníku kolokvium) se skládá z písemné a ústní části. Úspěšné absolvování písemné části zkoušky je předpokladem připuštění k ústní části. Ústní zkouška sestává ze všeobecné a speciální (lékařské) části. Témata i náročnost odpovídají požadavkům sylabu jednotlivých ročníků.

Zápočty a zkoušky probíhají výhradně ve zkouškovém období.

Nástroje pro samostudium

Studijní oporou pro studenty všech ročníků jsou e-learningové kurzy, které jsou studentům oboru k dispozici v rámci Informačního systému MU a poskytují řadu doplňkových cvičení jak na lékařskou terminologii, tak na probírané gramatické jevy.

Vyučované předměty

PODZIMNÍ SEMESTR

Veškerá výuka probíhá v anglickém programu.

Bakalářské obory

Fyzioterapie

aBFCJ0161 Čeština pro cizince I

aBFCJ0363 Čeština pro cizince III

aBFCJ0565 Čeština pro cizince V

Magisterské obory

Všeobecné lékařství

aVLCJ0181  Čeština pro cizince I

aVLCJ0383 Čeština pro cizince III

aVLCJ0585 Čeština pro cizince V

aVLCJ0787 Čeština pro cizince VII

Zubní lékařství

aZLCJ0181 Čeština pro cizince I

aZLCJ0383 Čeština pro cizince III

aZLCJ0585 Čeština pro cizince V

aZLCJ0787 Čeština pro cizince VII

Volitelné předměty

aVLTA01 Jazykový tandem I

aVLMC0921 Čeština pro pokročilé I (navazuje v 9. semestru)

JARNÍ SEMESTR

Bakalářské obory

Fyzioterapie

aBFCJ0262 Čeština pro cizince II

aBFCJ0464 Čeština pro cizince IV

aBFCJ0666 Čeština pro cizince VI

Magisterské obory

Všeobecné lékařství

aVLCJ0282 Čeština pro cizince II

aVLCJ0484 Čeština pro cizince IV

aVLCJ0686 Čeština pro cizince VI

aVLCJ0888 Čeština pro cizince VIII

Zubní lékařství

aZLCJ0282 Čeština pro cizince II

aZLCJ0484 Čeština pro cizince IV

aZLCJ0686 Čeština pro cizince VI

aZLCJ0888 Čeština pro cizince VIII

Volitelné předměty

aVLTA02 Jazykový tandem II

aVLEC041 Essential Czech

aVLMC1022 Čeština pro pokročilé II

Přípravné kurzy pro studenty anglického programu

FPCJ01 Czech language – Foundation programme

aBFCJ011i Intensive Czech Language Course

Základní studijní literatura

HOLÁ, Lída. Česky krok za krokem 1. Praha: Akropolis 2016. 260 s. ISBN 978-80-7470-129-0.

HOLÁ, Lída a kol. Česky krok za krokem 1. Pracovní sešit (Lekce 1–12). Praha: Akropolis 2016. 160 s. ISBN 978-80-7470-133-7.

ČERMÁKOVÁ, Iveta. Talking medicine : Czech for medical students. 3., rev. English ed. Prague: Karolinum Press, 2012. 261 s. ISBN 9788024621043.

GRUNDOVÁ, Dominika. Needs of Patients. Czech-English Phrasebook for Beginners. 2., revid. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 104 s. ISBN 80-86432-86-6.

REŠKOVÁ, Ivana, Roye MAUTHNER, Emanuel CARVALHEIRO MARQUES, Anshu JHA a Stuart Andrew HOPKINSON. How to take a patient's history. 1. vydání. Brno: CJV MU, 2015.

https://mluvtecesky.net/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info