Latina

Obecné informace

Kurzy seznamují studenty prvního ročníku s vybranými prostředky a jevy latinské gramatiky potřebnými k základní orientaci v odborném vyjadřování v medicíně a dalších zdravotnických oborech. Ve cvičeních si studenti nejen osvojí základní pojmosloví, ale také porozumí jazykovým principům, podle nichž se termíny proměňují v návaznosti na jejich postavení v anatomických termínech i klinických diagnózách. Pozornost je přitom věnována také řeckým slovním základům, které tvoří významnou součást slovní zásoby lékařské latiny. Jazykové porozumění je nutným předpokladem k tomu, aby student mohl omezit memorování jednotlivých termínů na nejmenší možnou míru.

Kurzy jsou povinné a získané poznatky studenti využijí v anatomii a v dalších odborných předmětech. Jedná se o terminologické základy, předchozí znalost latiny se nepředpokládá. Podmínkou ukončení je vedle plnění dílčích úkolů a testů také aktivní zapojení studentů v hodině.

Informace o předmětech
Lékařská terminologie pro bakalářské obory

Latina se u nelékařských oborů vyučuje zpravidla po dobu jednoho (a to podzimního) semestru, hodinová dotace je jedenkrát dvě hodiny týdně. Jednotlivé kurzy jsou vypsány podle jednotlivých oborů a jsou ukončeny zpravidla zkouškou. Vyučovacím jazykem je čeština, v angličtině je tento kurz nabízen pouze studentům zapsaným do anglického programu.

Pro obory v kombinovaném studiu (porodní asistentka, všeobecná sestra) se latina vyučuje po dobu jednoho (a to podzimního) semestru, hodinová dotace je pětkrát dvě hodiny za semestr. Oba kurzy jsou ukončeny zkouškou, vyučovacím jazykem je čeština. Součástí kurzu jsou rozsáhlá e-learningová cvičení, jejichž vypracování je podmínkou účasti na zkoušce.

 

Lékařská terminologie pro magisterské obory

Všeobecné lékařství

Kurz latinské lékařské terminologie je dvousemestrální. V podzimním semestru je časová dotace dvě hodiny týdně a kurz je ukončený zápočtem. Jarní semestr má zkrácený průběh: cvičení probíhají po dobu prvních 10 týdnů jarního semestru s dotací tři hodiny týdně a po nich následuje zkouška.

V anglickém programu není jarní semestr zkrácený a časová dotace je dvě hodiny týdně stejně jako v semestru podzimním. Studenti, kteří mají zájem nebo kteří v předchozím semestru neuspěli u zápočtu nebo zkoušky, si mohou volitelně zapsat předmět Tutorium ze základů lékařské terminologie, který jim pomůže kurz snáze zvládnout.

Zubní lékařství

Kurz latinské lékařské terminologie se skládá ze dvou předmětů – semináře a cvičení.

V českém programu se kurz se vyučuje pouze v podzimním semestru, s hodinou dotací dvakrát dvě hodiny týdně. Cvičení je ukončeno zápočtem, seminář potom zkouškou. Pro neúspěšné studenty je v jarním semestru vypsán ještě kurz Tutorium ze základů lékařské terminologie, po jehož absolvování mohou studenti skládat zkoušku také koncem jarního semestru.

V anglickém programu je kurz dvousemestrální, hodinová dotace je dvě hodiny týdně. Podzimní semestr je ukončený zápočtem, jarní semestr zkouškou. Studenti, kteří mají zájem nebo kteří předchozí semestr úspěšně neukončili, si mohou volitelně zapsat předmět Tutorium ze základů lékařské terminologie, který jim pomůže kurz snáze zvládnout.

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog

Kurz základní lékařské terminologie je dvousemestrální, v podzimním semestru s časovou dotací dvě hodiny týdně, v jarním semestru jedna hodina týdně. Oba semestry jsou ukončeny zápočtem. Kurz je vyučován pouze v českém programu.

Vyučované předměty

PODZIMNÍ SEMESTR

Bakalářské obory

Český program

Dentální hygiena
BHLT011s Lékařská terminologie – seminář

Fyzioterapie, Optika a optometrie, Ortoptika, Radiologická asistence
BKLT011 Lékařská latina

Nutriční terapie
BVOT011c Odborná terminologie cvičení

Porodní asistence
BPLT011 Lékařská terminologie a latina – cvičení (prezenční studium)
BALT011 Lékařská terminologie a latina – cvičení (kombinované studium)

Všeobecné ošetřovatelství 
BSLT011 Lékařská terminologie a latina – cvičení (prezenční studium)
BDLT011 Lékařská terminologie a latina – cvičení (kombinované studium)

Zdravotnické záchranářství
BZLT011 Lékařská terminologie a latina – cvičení

Anglický program

Fyzioterapie
aBFLT011 Lékařská latina

Magisterské obory

Český program

Všeobecné lékařství
VLLT0121 Základy lékařské terminologie I

Zubní lékařství
ZLLT011c Základy lékařské terminologie – cvičení
ZLLT011s Základy lékařské terminologie – seminář

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog 
EMLT0121s Základy lékařské terminologie I – seminář

Anglický program

Všeobecné lékařství
aVLLT0121s Základy lékařské terminologie I – seminář
aVLMT032 Tutorium ze základů lékařské terminologie II

Zubní lékařství
aZLLT0121s Základy lékařské terminologie I – seminář
aVLMT032 Tutorium ze základů lékařské terminologie II

 

JARNÍ SEMESTR

Magisterské obory

Český program

Všeobecné lékařství
VLLT0222 Základy lékařské terminologie II

Zubní lékařství
ZLTU021 Tutorium ze základů lékařské terminologie

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog
EMLT0222s Základy lékařské terminologie II – cvičení

Anglický program

Všeobecné lékařství
aVLLT0222s Základy lékařské terminologie II – seminář
aVLMT021 Tutorium ze základů lékařské terminologie

Zubní lékařství
aZLLT0222s Základy lékařské terminologie II – seminář
aVLMT021 Tutorium ze základů lékařské terminologie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info